جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 37,739 6.31 259,597 7.3 262,401 7.8 268,369 8.17
سپرده بانکی 39,345 6.58 39,184 1.1 40,164 1.19 38,365 1.17
وجه نقد 33 0.01 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 526,471 88.04 3,247,761 91.37 3,057,470 90.91 2,978,538 90.63
سایر دارایی ها -5,573 -0.93 7,921 0.22 3,199 0.1 1,093 0.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0