ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک 2 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 1 تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک 2 88534006-7