دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت تامين سرمايه امید 999,990 %1.00
2 حبیب رضا حدادی سیاهکلی 10 %0.10