بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان به همراه توضیحات

بازارگردان صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان به همراه توضیحات