مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سال مالی 1398 1398/06/26
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سال مالی 1398 1398/06/26
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/06/10 1398/06/10
صورتجلسه تغییر هزینه حسابرس مجمع مورخ 1397/06/17 1397/06/27
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1397/06/17 1397/06/27
مجمع موسس 1397/05/01