اخبار

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1400/01/14 1400/01/22
دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان مورخ 1400/01/30 (هزینه نرم افزار) 1400/01/14
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان منتهی به دوره مالی 12ماهه 1399/04/14مورخ 1399/06/15 1399/12/10
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان مورخ 1399.11.18 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) 1399/11/27
لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان مورخ 1399/11/18 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) 1399/11/18
دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان مورخ 1399/11/18 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) 1399/11/08
گزارش عملکرد صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1399/10/14 1399/10/23
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/10/10 1399/10/13
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/10/09 1399/10/10
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/10/08 1399/10/09
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/10/07 1399/10/08
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/10/06 1399/10/08
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/10/03 1399/10/07
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/10/02 1399/10/03
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/10/01 1399/10/02
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/30 1399/10/01
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/29 1399/09/30
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/26 1399/09/29
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/25 1399/09/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/24 1399/09/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/23 1399/09/24
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/22 1399/09/23
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/19 1399/09/22
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/18 1399/09/22
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان مورخ 1399/09/03 1399/09/19
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/17 1399/09/19
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/16 1399/09/17
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/15 1399/09/17
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/12 1399/09/15
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/11 1399/09/12
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/10 1399/09/11
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/09 1399/09/10
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/08 1399/09/09
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/05 1399/09/08
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/04 1399/09/05
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/03 1399/09/04
لیست حاضرین د رمجمع مورخ 1399/09/03 صندوق 1399/09/03
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/02 1399/09/03
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/09/01 1399/09/02
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/28 1399/09/01
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/27 1399/09/01
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/26 1399/08/27
دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ 1399/09/03 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 1399/08/27
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/25 1399/08/27
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/24 1399/08/27
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/21 1399/08/27
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/20 1399/08/27
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/19 1399/08/27
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/18 1399/08/27
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/17 1399/08/27
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/14 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/13 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/12 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/11 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/10 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/07 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/06 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/05 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/04 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/08/03 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/07/30 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/07/29 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/07/28 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/07/26 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/07/27 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/07/23 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/07/21 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/07/22 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/07/20 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/07/19 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/07/16 1399/08/26
ترکیب دارایی‌ های صندوق تا تاریخ 1399/07/13 1399/08/26
گزارش عملکرد 3ماهه صندوق زرافشان منتهی به 1399/07/14 1399/08/18
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/07/15 1399/07/15
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/07/14 1399/07/14
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/07/12 1399/07/12
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/07/09 1399/07/09
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/07/08 1399/07/08
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/07/07 1399/07/07
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/07/06 1399/07/06
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/07/05 1399/07/05
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/07/02 1399/07/05
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/07/01 1399/07/05
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/31 1399/06/31
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/30 1399/06/30
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/29 1399/06/29
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/26 1399/06/26
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/25 1399/06/25
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/24 1399/06/24
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/23 1399/06/23
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/22 1399/06/22
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/19 1399/06/19
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/18 1399/06/18
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/17 1399/06/17
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/16 1399/06/16
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/15 1399/06/15
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/12 1399/06/12
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/11 1399/06/11
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/10 1399/06/10
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/05 1399/06/05
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/04 1399/06/04
دعوتنامه برگزاری مجمع سالیانه منتهی به تاریخ 1399/04/14 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 1399/06/04
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/03 1399/06/03
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/02 1399/06/02
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/06/01 1399/06/01
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/29 1399/05/29
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/28 1399/05/28
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/27 1399/05/27
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/26 1399/05/26
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/25 1399/05/25
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/22 1399/05/22
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/21 1399/05/21
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/20 1399/05/20
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/19 1399/05/20
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/15 1399/05/15
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/14 1399/05/14
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/13 1399/05/13
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/12 1399/05/12
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/11 1399/05/11
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/08 1399/05/08
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/07 1399/05/07
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/06 1399/05/06
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/05 1399/05/05
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/04 1399/05/04
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/05/01 1399/05/01
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/31 1399/04/31
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/30 1399/04/30
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/29 1399/04/29
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/28 1399/04/28
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/25 1399/04/25
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/24 1399/04/24
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/23 1399/04/23
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/22 1399/04/23
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/21 1399/04/21
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/18 1399/04/18
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/17 1399/04/17
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/16 1399/04/16
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/15 1399/04/15
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/14 1399/04/14
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/11 1399/04/11
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/10 1399/04/11
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/09 1399/04/09
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/08 1399/04/09
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/07 1399/04/09
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/04 1399/04/04
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/03 1399/04/03
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/04/01 1399/04/01
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/03/31 1399/03/31
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/03/27 1399/03/27
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/03/26 1399/03/26
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/03/25 1399/03/25
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/03/24 1399/03/24
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/03/21 1399/03/21
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/03/20 1399/03/20
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/03/19 1399/03/19
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/03/18 1399/03/18
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/03/17 1399/03/17
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/03/13 1399/03/13
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/03/12 1399/03/13
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/03/11 1399/03/11
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/03/10 1399/03/10
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/03/07 1399/03/07
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/03/06 1399/03/06
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/03/03 1399/03/03
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/31 1399/02/31
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/30 1399/02/30
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/29 1399/02/29
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/28 1399/02/28
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/27 1399/02/27
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/24 1399/02/24
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/23 1399/02/23
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/22 1399/02/22
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/21 1399/02/21
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/20 1399/02/20
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/17 1399/02/17
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/16 1399/02/16
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/15 1399/02/15
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/14 1399/02/14
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/13 1399/02/14
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/10 1399/02/10
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/09 1399/02/10
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/08 1399/02/08
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/07 1399/02/07
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/06 1399/02/06
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/03 1399/02/06
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/02 1399/02/02
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/02/01 1399/02/02
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/01/31 1399/01/31
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/01/30 1399/01/31
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/01/27 1399/01/27
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/01/26 1399/01/27
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/01/25 1399/01/25
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/01/24 1399/01/25
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/01/23 1399/01/23
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/01/20 1399/01/23
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/01/19 1399/01/19
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/01/18 1399/01/18
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/01/17 1399/01/17
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/01/16 1399/01/16
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/01/11 1399/01/16
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/01/10 1399/01/10
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/01/09 1399/01/09
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/01/06 1399/01/06
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1399/01/05 1399/01/05
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/12/28 1398/12/28
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/12/27 1398/12/27
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/12/25 1398/12/25
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/12/24 1398/12/24
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/12/21 1398/12/21
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/12/20 1398/12/20
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/12/19 1398/12/19
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/12/14 1398/12/14
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/12/13 1398/12/13
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/12/12 1398/12/12
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/12/11 1398/12/11
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/12/10 1398/12/10
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/12/07 1398/12/07
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/12/06 1398/12/06
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/12/05 1398/12/05
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/12/04 1398/12/04
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/12/03 1398/12/03
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/30 1398/11/30
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/29 1398/11/29
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/28 1398/11/28
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/27 1398/11/27
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/26 1398/11/26
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/23 1398/11/23
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/21 1398/11/21
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/20 1398/11/20
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/19 1398/11/19
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/16 1398/11/16
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/15 1398/11/15
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/14 1398/11/14
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/12 1398/11/12
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/08 1398/11/08
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/07 1398/11/07
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/06 1398/11/06
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/05 1398/11/05
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/02 1398/11/02
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/11/01 1398/11/01
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/10/30 1398/10/30
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/10/29 1398/10/29
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/10/28 1398/10/28
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/10/25 1398/10/25
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/10/24 1398/10/24
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/10/23 1398/10/23
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/10/23 1398/10/21
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1398/10/18 1398/10/18
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/10/17 1398/10/17
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/10/15 1398/10/15
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/10/14 1398/10/14
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/10/11 1398/10/11
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/10/08 1398/10/08
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/10/07 1398/10/07
ترکیب دارایی های صندوقتا تاریخ 1398/10/04 1398/10/04
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/10/03 1398/10/03
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/10/02 1398/10/02
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/10/01 1398/10/01
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/30 1398/09/30
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/27 1398/09/27
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/26 1398/09/26
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/25 1398/09/25
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/24 1398/09/24
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/23 1398/09/23
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/20 1398/09/20
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/19 1398/09/19
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/18 1398/09/18
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/17 1398/09/17
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/16 1398/09/16
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/13 1398/09/13
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/12 1398/09/12
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/11 1398/09/11
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/10 1398/09/10
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/09 1398/09/09
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/06 1398/09/06
ترکیب دارایی صندوق تا تاریخ 1398/09/05 1398/09/05
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/04 1398/09/04
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/09/02 1398/09/02
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/08/29 1398/08/29
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/08/28 1398/08/28
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/08/27 1398/08/27
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/08/26 1398/08/26
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/08/25 1398/08/25
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/08/22 1398/08/22
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/08/21 1398/08/21
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/08/20 1398/08/20
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/08/19 1398/08/19
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/08/18 1398/08/18
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/08/14 1398/08/14
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/08/13 1398/08/13
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/08/12 1398/08/12
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/08/11 1398/08/11
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/08/08 1398/08/08
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/08/06 1398/08/06
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/08/01 1398/08/01
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/07/30 1398/07/30
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/07/29 1398/07/29
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/07/28 1398/07/28
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/07/24 1398/07/24
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/07/23 1398/07/23
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/07/22 1398/07/22
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/07/21 1398/07/21
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/07/20 1398/07/20
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/07/16 1398/07/16
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/07/15 1398/07/15
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/07/14 1398/07/14
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/07/10 1398/07/13
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/07/09 1398/07/09
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/07/07 1398/07/07
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/07/03 1398/07/03
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/07/02 1398/07/02
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/06/31 1398/07/02
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/06/30 1398/06/30
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/06/27 1398/06/27
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/06/26 1398/06/26
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/06/25 1398/06/25
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/06/24 1398/06/24
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/06/23 1398/06/23
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/06/20 1398/06/20
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/06/17 1398/06/17
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/06/16 1398/06/16
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/06/13 1398/06/13
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/06/12 1398/06/12
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/06/11 1398/06/11
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/06/10 1398/06/10
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/06/10 1398/06/10
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 139/06/09 1398/06/09
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/06/04 1398/06/04
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/06/03 1398/06/03
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/06/02 1398/06/02
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/30 1398/05/30
دعوتنامه برگزاری مجمع سالیانه منتهی به تاریخ 1398/04/14صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 1398/05/28
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/28 1398/05/28
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/27 1398/05/27
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/26 1398/05/26
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/23 1398/05/23
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/22 1398/05/22
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/20 1398/05/20
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/19 1398/05/19
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/16 1398/05/16
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/15 1398/05/15
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/14 1398/05/14
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/13 1398/05/13
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/12 1398/05/12
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/09 1398/05/09
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/08 1398/05/08
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/07 1398/05/07
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/06 1398/05/06
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/05 1398/05/05
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/02 1398/05/02
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/05/01 1398/05/01
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/31 1398/04/31
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/30 1398/04/30
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/29 1398/04/29
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/26 1398/04/26
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/25 1398/04/25
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/24 1398/04/24
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/25 1398/04/23
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/22 1398/04/22
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/19 1398/04/19
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/18 1398/04/18
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/17 1398/04/17
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/16 1398/04/16
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/15 1398/04/15
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/09 1398/04/09
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/05 1398/04/05
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/04 1398/04/04
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/03 1398/04/03
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/02 1398/04/02
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/04/01 1398/04/01
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/03/29 1398/03/29
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/03/28 1398/03/28
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/03/27 1398/03/27
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/03/26 1398/03/26
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/03/25 1398/03/25
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/03/22 1398/03/22
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/03/21 1398/03/21
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/03/19 1398/03/19
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/03/18 1398/03/18
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/03/13 1398/03/13
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/03/12 1398/03/12
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/03/11 1398/03/11
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/03/08 1398/03/08
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/03/07 1398/03/07
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/03/01 1398/03/01
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/02/30 1398/02/30
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/02/29 1398/02/29
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/02/28 1398/02/28
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/02/24 1398/02/24
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/02/23 1398/02/23
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/02/22 1398/02/22
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/02/21 1398/02/21
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/02/16 1398/02/16
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/02/15 1398/02/15
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/02/14 1398/02/14
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/02/11 1398/02/11
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/02/09 1398/02/09
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/02/08 1398/02/08
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/02/07 1398/02/07
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/02/04 1398/02/04
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/02/03 1398/02/03
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/02/02 1398/02/02
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/01/31 1398/01/31
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/01/28 1398/01/28
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/01/26 1398/01/26
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/01/25 1398/01/25
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/01/24 1398/01/24
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/01/21 1398/01/21
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/01/20 1398/01/20
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/01/19 1398/01/19
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/01/18 1398/01/18
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/01/17 1398/01/17
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/01/11 1398/01/11
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/01/10 1398/01/10
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 139/01/07 1398/01/07
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/01/06 1398/01/06
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1398/01/05 1398/01/05
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/12/28 1397/12/28
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/12/27 1397/12/27
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/12/25 1397/12/25
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/12/22 1397/12/22
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/12/21 1397/12/21
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/12/20 1397/12/20
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/12/19 1397/12/19
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/12/18 1397/12/18
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/12/15 1397/12/15
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/12/14 1397/12/14
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/12/13 1397/12/13
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/12/12 1397/12/12
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/12/11 1397/12/11
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/12/08 1397/12/08
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/12/07 1397/12/07
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/12/06 1397/12/06
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/12/04 1397/12/04
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/12/01 1397/12/01
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/11/30 1397/11/30
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/11/29 1397/11/29
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/11/28 1397/11/28
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/11/27 1397/11/27
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/11/24 1397/11/24
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/11/23 1397/11/23
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/11/21 1397/11/21
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/11/17 1397/11/17
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/11/16 1397/11/16
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/11/15 1397/11/15
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/11/14 1397/11/14
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/11/13 1397/11/13
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/11/10 1397/11/10
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/11/09 1397/11/09
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/11/08 1397/11/08
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/11/07 1397/11/07
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/11/06 1397/11/06
ترکیب دارایی های صندوق تاتاریخ 1397/11/03 1397/11/03
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/10/30 1397/10/30
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/10/29 1397/10/29
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/10/27 1397/10/29
دعوتنامه برگزاری مجمع (تغییر نام) مورخ 1397/10/27 صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان 1397/10/18
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/10/15 1397/10/15
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/10/12 1397/10/12
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/10/11 1397/10/11
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/10/10 1397/10/10
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/10/09 1397/10/09
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/10/08 1397/10/08
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/10/05 1397/10/05
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/10/04 1397/10/04
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/10/03 1397/10/03
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/10/02 1397/10/02
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/10/01 1397/10/01
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/09/28 1397/09/28
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/09/27 1397/09/27
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/09/26 1397/09/26
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/09/25 1397/09/25
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/09/24 1397/09/24
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/09/21 1397/09/21
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/09/20 1397/09/20
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/09/19 1397/09/19
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/09/18 1397/09/18
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/09/17 1397/09/17
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/09/14 1397/09/14
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/09/13 1397/09/13
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/09/12 1397/09/12
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/09/11 1397/09/11
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/09/10 1397/09/10
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/09/07 1397/09/07
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/09/06 1397/09/06
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/09/05 1397/09/05
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/09/03 1397/09/03
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/08/30 1397/08/30
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/08/29 1397/08/29
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/08/28 1397/08/28
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/08/27 1397/08/27
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/08/26 1397/08/26
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/08/23 1397/08/23
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/08/22 1397/08/22
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/08/20 1397/08/20
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/08/19 1397/08/19
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/08/15 1397/08/15
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/08/14 1397/08/14
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/08/13 1397/08/13
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/08/12 1397/08/12
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/08/09 1397/08/09
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/08/07 1397/08/07
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/08/6 1397/08/06
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/08/05 1397/08/05
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/08/01 1397/08/01
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/30 1397/07/30
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/29 1397/07/29
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/28 1397/07/28
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/25 1397/07/25
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/24 1397/07/24
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/23 1397/07/23
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/22 1397/07/22
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/21 1397/07/21
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/18 1397/07/18
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/17 1397/07/17
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/16 1397/07/16
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/15 1397/07/15
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/14 1397/07/14
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/11 1397/07/11
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/10 1397/07/10
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/09 1397/07/09
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/08 1397/07/08
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/07 1397/07/07
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/04 1397/07/04
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/03 1397/07/03
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/02 1397/07/02
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/07/01 1397/07/01
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/31 1397/06/31
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/27 1397/06/27
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/26 1397/06/26
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/25 1397/06/25
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/24 1397/06/24
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/21 1397/06/20
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/19 1397/06/19
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/18 1397/06/18
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/06/17 1397/06/17
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/17 1397/06/17
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/14 1397/06/14
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/13 1397/06/13
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/12 1397/06/12
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/11 1397/06/11
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/10 1397/06/10
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/07 1397/06/07
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/06 1397/06/07
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/05 1397/06/05
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/04 1397/06/04
دعوتنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق (سال مالی )منتهی به تاریخ 1397/04/14 1397/06/03
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/06/03 1397/06/03
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/05/30 1397/05/30
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/05/29 1397/05/29
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/05/28 1397/05/28
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/05/27 1397/05/27
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/05/24 1397/05/24
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/05/23 1397/05/23
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/05/22 1397/05/22
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/05/21 1397/05/21
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/05/20 1397/05/20
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/05/17 1397/05/17
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/05/16 1397/05/16
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/05/15 1397/05/16
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/05/14 1397/05/14
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/05/13 1397/05/14
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/05/10 1397/05/10
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/05/09 1397/05/09
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/05/08 1397/05/08
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/05/07 1397/05/07
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/05/06 1397/05/06
ترکیب دارایی‌های صندوق تاریخ 1397/05/03 1397/05/03
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/05/02 1397/05/02
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/05/01 1397/05/01
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/31 1397/04/31
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/30 1397/04/30
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/27 1397/04/27
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/26 1397/04/26
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/25 1397/04/25
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/24 1397/04/24
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/23 1397/04/23
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/20 1397/04/20
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/19 1397/04/19
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/17 1397/04/17
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/16 1397/04/16
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/13 1397/04/13
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/11 1397/04/12
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/12 1397/04/12
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/10 1397/04/10
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/09 1397/04/09
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/05 1397/04/06
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/06 1397/04/06
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/03 1397/04/04
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/04 1397/04/04
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/04/02 1397/04/02
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/03/30 1397/03/30
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/03/29 1397/03/29
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/03/28 1397/03/28
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/03/27 1397/03/27
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/03/23 1397/03/23
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/03/22 1397/03/22
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/03/21 1397/03/21
ترکیب دارایی های صندوق تا تاریخ 1397/03/20 1397/03/20
ترکیب دارای‌های صندوق تا تاریخ 1397/03/19 1397/03/19
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/03/13 1397/03/13
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/03/12 1397/03/12
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/03/09 1397/03/09
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/03/08 1397/03/08
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/03/07 1397/03/07
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/03/06 1397/03/06
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/03/05 1397/03/05
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/03/02 1397/03/02
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/03/01 1397/03/01
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/31 1397/02/31
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/30 1397/02/30
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/29 1397/02/29
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/26 1397/02/26
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/25 1397/02/25
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/24 1397/02/24
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/22 1397/02/22
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/19 1397/02/19
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/18 1397/02/18
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/17 1397/02/17
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/16 1397/02/16
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/11 1397/02/15
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/15 1397/02/15
ترکیب دارایی‌‍‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/10 1397/02/10
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/09 1397/02/09
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/08 1397/02/08
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 97/02/05 1397/02/05
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/04 1397/02/04
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/03 1397/02/03
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1397/02/01 1397/02/02
ترکیب دارایی‌های صندوق تا تاریخ 1397/02/02 1397/02/02
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1397/01/29 1397/02/01
تركيب دارايي هاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1397/01/26 1397/01/28
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1397/01/22 1397/01/26
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1397/01/21 1397/01/21
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1397/01/20 1397/01/21
تركيب دارايي‌هاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1397/01/18 1397/01/18
1- تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1397/01/15 1397/01/18
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1397/01/14 1397/01/18
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1397/01/08 1397/01/08
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1397/01/06 1397/01/07
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1397/01/05 1397/01/07
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1397/01/07 1397/01/07
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1396/12/27 1397/01/05
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1396/12/28 1397/01/05
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1396/12/28 1397/01/05
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1396/12/23 1396/12/26
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1396/12/22 1396/12/23
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1396/12/21 1396/12/22
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1396/12/20 1396/12/21
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1396/12/19 1396/12/20
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1396/12/15 1396/12/16
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1396/12/16 1396/12/16
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1396/12/14 1396/12/14
تركيب داراييهاي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان تا تاریخ 1396/12/13 1396/12/13