مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان مورخ 1400/01/30 (هزینه نرم افزار) 1400/01/14
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان منتهی به دوره مالی 12ماهه 1399/04/14مورخ 1399/06/15 1399/12/10
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان مورخ 1399.11.18 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) 1399/11/27
لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان مورخ 1399/11/18 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) 1399/11/18
دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان مورخ 1399/11/18 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) 1399/11/08
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان مورخ 1399/09/03 1399/09/19
لیست حاضرین د رمجمع مورخ 1399/09/03 صندوق 1399/09/03
صورتجلسه مجمع صندوق زرافشان مورخ 1399/06/19 1399/08/11
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سال مالی 1399 1399/08/06
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/06/15 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 1399/06/15
دعوتنامه برگزاری مجمع سالیانه منتهی به تاریخ 1399/04/14 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 1399/06/04
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سال مالی 1398 1398/06/26
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سال مالی 1398 1398/06/26
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/06/10 1398/06/10
صورتجلسه تغییر هزینه حسابرس مجمع مورخ 1397/06/17 1397/06/27
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1397/06/17 1397/06/27
مجمع موسس 1397/05/01