صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1400/01/14 1400/01/22
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان منتهی به 1400/01/14 1400/01/21
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان منتهی به 1399/12/14 1399/12/20
گزارش عملکرد منتهي به 1399/10/14 صندوق پشتوانه طلاي زرافشان اميد ايرانيان - حسابرسی شده 1399/12/11
گزارش صورت هاي مالي دوره مالی 6ماهه صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان منتهي به 1399/10/14 - حسابرسی شده 1399/12/11
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان منتهی به 1399/11/14 1399/11/19
صورت های مالی شش ماهه منتهی به14-10-1399صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زر افشان امید ایرانیان 1399/11/13
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان منتهی به 1399/10/14 1399/10/23
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه ی طلای زر افشان امید ایرانیان منتهی به 1399/09/14 1399/09/19
پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/08/14صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زر افشان امید ایرانیان 1399/08/18
صورت های مالی سه ماه منتهی به14-07-1399صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زر افشان امید ایرانیان(حسابرسی نشده) 1399/08/14
صورت های مالی سالانه منتهی به 14-07-1399صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زر افشان امید ایرانیان 1399/07/23
صورت های مالی سالانه منتهی به 14-06-1399صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زر افشان امید ایرانیان 1399/06/22
صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زر افشان امیدایرانیان برای دوره ی مالی منتهی به 1399/04/14 حسابرسی شده 1399/06/03
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زر افشان امید ایرانیان منتهی به 1399/04/14 (حسابرسی شده) 1399/06/03
پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/05/14 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زر افشان امید ایرانیان 1399/05/22
صورت های مالی سالانه منتهی به 14-04-1399صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زر افشان امید ایرانیان 1399/05/11
گزارش عملکرد ا ساله مدیر صندوق منتهی به تاریخ 1399/04/14 1399/05/11
پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/04/14 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زر افشان امید ایرانیان 1399/04/23
پرتفوی ماهیانه منتهی به 1399/03/14 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زر افشان امید ایرانیان 1399/03/21
صورت پرتفو ماهانه منتهی به 15-02-1399 صندوق پشتوانه سکه طلا زرافشان امید ایرانیان 1399/02/24
صورت های مالی 9 ماه منتهی به 14-01-1399 صندوق پشتوانه سکه زرافشان امید ایرانیان 1399/02/10
گزارش عملکرد 9 ماهه مدیر صندوق منتهی به تاریخ 1399/01/14 1399/02/10
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان دوره 1 ماهه منتهي به 1399/01/14 1399/01/20
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان دوره 1 ماهه منتهي به 1398/12/14 1398/12/17
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به تاریخ 1398/10/14 مدیر صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان-حسابرسی شده 1398/11/27
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 14 دی ماه 1398 - حسابرسی شده 1398/11/27
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان دوره 1 ماهه منتهي به 1398/11/14 1398/11/23
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به تاریخ 1398/10/14 مدیر صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 1398/11/12
صورت هاي مالي ميان دوره اي صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان(ETF) (زرافشان طلا) منتهي به 1398/10/14 1398/11/08
صورت وضعيت پورتفوي صندوق سرمايه گذاري پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان دوره 1 ماهه منتهي به 13981014 1398/10/23
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/09/14 صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 1398/09/23
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/08/14 صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 1398/08/20
گزارش عملکرد 3 ماهه مدیر صندوق منتهی به تاریخ 1398/07/14 1398/08/18
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان دوره مالی سه ماهه منتهي به 14 مهرماه 1398 1398/08/04
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/07/14 صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 1398/07/23
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/06/14 صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 1398/06/24
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان براي سال مالي منتهي به 14 تيرماه 1398 - حسابرسی شده - اصلاحی 1398/06/17
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان براي سال مالي منتهي به 14 تيرماه 1398 - حسابرسی شده 1398/05/26
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/05/14 صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 1398/05/23
گزارش عملکرد 1 ساله منتهی به تاریخ 1398/04/14 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 1398/05/07
صورتهای مالی صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان سال مالی منتهی به 14 تیر ماه 1398 1398/05/06
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به تاریخ 1398/04/14 صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 1398/04/24
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/03/14 صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 1398/03/22
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/02/14 صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 1398/02/23
صورتهای مالی صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان دوره مالی نه ماهه منتهی به 14 فروردین ماه 1398 1398/02/11
گزارش عملکرد 9 ماهه صندوق منتهی به تاریخ 1398/01/14 1398/02/08
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1398/01/14 صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 1398/01/24
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/12/14 صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 1397/12/22
صورتهای مالی صندوق زرافشان امید ایرانیان دوره مالی شش ماهه منتهی به 14 دی‌ماه 1397-حسابرسی شده 1397/11/28
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/11/14 صندوق زرافشان امید ایرانیان 1397/11/24
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق تا تاریخ 1397/10/14 1397/11/09
صورتهای مالی صندوق زرافشان امید ایرانیان دوره مالی شش ماهه منتهی به 14 دی‌ماه 1397 1397/11/08
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/10/14 صندوق زرافشان امید ایرانیان 1397/10/23
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/09/14 صندوق زرافشان امید ایرانیان 1397/09/19
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/08/14 صندوق زرافشان امید ایرانیان 1397/08/22
صورتهای مالی صندوق زرافشان امید ایرانیان دوره مالی سه ماهه منتهی به 14 مهرماه 1397 1397/08/07
گزارش عملکرد 3 ماهه صندوق منتهی به تاریخ 1397/07/14 1397/07/24
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/07/14 صندوق زرافشان امید ایرانیان 1397/07/23
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/06/14 صندوق زرافشان امید ایرانیان 1397/06/24
صورتهای مالی صندوق زرافشان امید ایرانیان دوره مالی 9ماه و 25روز منتهی به 14تیر ماه 1397 - حسابرسی شده 1397/05/24
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/05/14 صندوق زرافشان امید ایرانیان 1397/05/24
گزارش عملکرد 9 ماه و 25 روزه منتهی به تاریخ 1397/04/14 1397/05/09
صورتهای مالی صندوق زرافشان امید ایرانیان دوره مالی 9ماه و 25روز منتهی به 14تیر ماه 1397 1397/05/09
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/04/14 صندوق زرافشان امید ایرانیان 1397/04/24
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/03/31 صندوق زرافشان امید ایرانیان 1397/04/10
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/02/31 صندوق زرافشان امید ایرانیان 1397/03/10
صورت وضعيت پرتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1397/01/31 صندوق زرافشان امید ایرانیان 1397/02/10
صورتهای مالی صندوق زرافشان دوره مالی 6ماه و 25روز منتهی به 14فروردین 97 1397/02/03
عملکرد 9 ماهه صندوق منتهی به تاریخ 1397/01/15 1397/01/22
پرتفوی صندوق زرافشان امید ایرانیان - اسفند ماه 1396 1397/01/19
صورتهای مالی صندوق زرافشان امید ایرانیان دوره مالی منتهی به 14دی ماه1396 - حسابرسی شده 1397/01/18
صورتهای مالی صندوق زرافشان امید ایرانیان دوره مالی3ماه و 25روز منتهی به 14 دی ماه 1396 1396/12/16
گزارش عملکرد صندوق زر منتهی به دوره 14-10-1396 1396/12/13
پرتفوی صندوق زرافشان امید ایرانیان بهمن ماه 1396 1396/12/10